Preloader

Valstybė turi ne tik suprasti, bet ir patenkinti individualius studentų poreikius

Lietuvos studentų sąjunga (LSS) 2020 m. gegužės 13 – liepos 7 dienomis atliko tyrimą, skirtą išsiaiškinti, su kokiais iššūkiais susiduria individualių poreikių turintys studentai Lietuvoje ir kaip studijų procesas yra pritaikytas jų poreikiams. 

Atsižvelgiant į gautus tyrimo rezultatus, LSS aukštosioms mokykloms pateikė rekomendacijas, apimančias tris kryptis – akademinės, finansinės ir psichologinės paramos sistemų priemones nacionaliniu bei instituciniu lygmenimis.

Prieinamumas – ne tik infrastruktūra

LSS viceprezidentės Viktorijos Žilinskaitės teigimu, prieinamumas dažnai neteisingai vertinamas tik kaip urbanistinės aplinkos pritaikymas neįgaliesiems, tačiau, anot jos, tai yra kur kas platesnė sąvoka. „Prieinamumo sąvoka apima ir produktus bei paslaugas, įskaitant kanalus, kuriais jos teikiamos. Siekiant išplėsti prieinamumo sampratą, būtina pažvelgti į situaciją iš studentų perspektyvos ir įvertinti esamą pasitenkinimą finansinės, psichologinės ir akademinės paramos sistemomis“, – studentų patirties svarbą pabrėžia V. Žilinskaitė.

Pasak LSS viceprezidentės, norint padėti individualių poreikių turintiems studentams įgyti kokybišką ir lygiavertį išsilavinimą bei suteikti veiksmingą paramą, eliminuojančią ribojančius veiksnius, valstybė ir joje veikiančios aukštosios mokyklos turi ne tik suprasti, bet ir patenkinti tokių studentų poreikius bei lūkesčius.

3 iš 4 studentų reikalinga pagalba

„LSS atliktas tyrimas atskleidė, jog net 77 proc. apklaustųjų studentų studijų procese reikalinga pagalba, kuri dažnai yra itin priklausoma nuo turimų individualių poreikių, atsirandančių dėl turimos negalios, mokymosi sutrikimų ar ilgalaikių sveikatos problemų. Lietuvos studentų sąjunga, atstovaudama studentų interesams, vadovaujasi tuo, jog negalima palikti nei vieno studento nuošalyje, todėl tyrimo pagalba įvertinusi individualių poreikių turinčių studentų pasitenkinimą esamomis paramos sistemomis, paruošė rekomendacijas ir siūlymus atitinkamuose aukštojo mokslo sistemos lygmenyse sprendimus priimančioms suinteresuotoms šalims, siekdama gerinti tokių studentų padėtį“, – teigia V. Žilinskaitė.

Anot jos, jei aukštosios mokyklos pasinaudos LSS įžvalgomis, palaipsniui bus gerinama individualių poreikių turinčių studentų patirtis studijų procese, didinamas prieinamumas ir sudaromos lygiavertės sąlygos įgyti kokybišką išsilavinimą.

LIETUVOS STUDENTŲ SĄJUNGOS REKOMENDACIJOS AUKŠTOSIOMS MOKYKLOMS (AM)

Akademinės paramos sistemos priemonės

Nacionalinis lygmuo

 • Aukštojo mokslo sistemos ašis – įtrauki aukštoji mokykla. Būtina įtrauktį pripažinti nacionalinės politikos prioritetu;
 • Negalios sampratą turi pakeisti individualių poreikių samprata. Ne tik negalia, bet ir kiti mokymosi ar sveikatos sutrikimai sukuria individualių poreikių studijų procese.

Institucinis lygmuo

 • AM turi turėti įtraukties politiką ir jos įgyvendinimą apibrėžiantį planą;
 • Reikalingas įstojusių ir studijuojančiųjų AM studentų su individualiais poreikiais duomenų bazės kūrimas, kurioje atsispindi specifika, pagalbos poreikis;
 • Studentus su individualiais poreikiais reikia įtraukti į procesus, kurių sprendimas susijęs su studentais, turinčiais tokius poreikius. Unikalios patirties niekas negali pakeisti, todėl AM, priimdama sprendimus, turi į ją atsižvelgti;
 • Studijų proceso lankstumo užtikrinimas (galimybė net ir prasidėjus kontaktiniam mokymui, tokiems studentams lankyti paskaitas ir atsiskaityti nuotoliniu būdu), mokant kontaktiniu būdu – tvarkaraščio sudarymo ypatumai, konsultacijos ir kt.;
 • Reikiamų paslaugų užtikrinimas. Pavyzdžiui, asistento pagalba (asmeniniai asistentai šiuo metu pagal galiojančius teisės aktus negali suteikti jokių paslaugų studijų procese), lanksčios atsiskaitymų ir paskaitų lankymo formos, mokymosi pagalba (konsultacijos), prieinama ir poreikiams pritaikyta studijų medžiaga, programos, techniniai sprendimai;
 • Reikalinga kelti dėstytojų, akademinio personalo ir neakademinio personalo ir kitų švietimo specialistų kvalifikaciją, siekiant jiems padėti dirbti su individualių poreikių turinčiais studentais;
 • Psichologinis paruošimas dirbant su individualių poreikių turinčiais studentais (bendravimas, gebėjimas prieiti, atpažinti, padėti), adaptyvus ir inovatyvus mąstymas, kompiuterinis raštingumas, medžiagos pritaikymas individualių poreikių turintiems studentams ir kt.;
 • Priklausomai nuo AM poreikio ir galimybių, institucijoje turi dirbti žmogus, atsakingas už studentų, turinčių individualių poreikių, reikalų koordinavimą (sistema, organas, skyrius, koordinatorius).

Finansinės paramos sistemos priemonės

Nacionalinis lygmuo

 • LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos parengtas LR Mokslo ir studijų įstatymo 82 (2) straipsnio pakeitimo projektas, sujungiant ir optimizuojant neįgaliesiems teikiamas paramos rūšis (2 Valstybinio studijų fondo ir 2 Neįgaliųjų reikalų dapartamento paramos rūšys projekte paverstos viena universalia 13,3 BSI stipendija neįgaliesiems);
 • Individualių poreikių turinčių studentų kainos (norminės studijų kainos bazinio dydžio vertinimas) sandaros peržiūra – indeksavimas.

Institucinis lygmuo

 • Institucinis indėlis (lengvatų, nuolaidų, skatinimo formatu);
 • Siekti, kad individualių poreikių turintys studentai nepatirtų neplanuotų išlaidų.

Psichologinės paramos sistemos priemonės

Institucinis lygmuo

 • Švietimas apie individualius poreikius, kaip į juos reaguoti ir priimti (negalią, sutrikimus), integracija į AM bendruomenę per renginius, informacijos pateikimą – reikia formuoti įtraukią ir emociškai palankią AM aplinką, kurioje kiekvienas studentas galėtų atsiskleisti ir išpildyti turimą potencialą;
 • Individualių poreikių suvokimo sampratos keitimas – jie kyla ne tik dėl turimos negalios, bet ir sutrikimų, ilgalaikių sveikatos problemų;
 • Reklama / švietimas apie tai, ką studentui, turinčiam individualių poreikių, gali pasiūlyti AM;
 • Psichologinės pagalbos prieinamumas – prieinamas paslaugų tinklas ir kt. Pagalba turi būti suteikta ne vėliau kaip per savaitę nuo studento kreipimosi.