Preloader

Struktūra

Lietuvos studentų sąjungos veiklą koordinuoja:

  • Konferencija
  • Taryba
  • Valdyba
  • Prezidiumas
  • Prezidentas
  • Regionų susirinkimai
  • Kontrolės komitetas

Konferencija yra aukščiausia valdančioji struktūra, šaukiama ne rečiau kaip kartą per metus. Ją sudaro tikrųjų narių deleguoti atstovai, kurie sprendžia tokius klausimus, kaip Sąjungos įstatų ir darbo reglamento (tai pagrindiniai dokumentai, kuriais grindžiama organizacijos veikla) tvirtinimas bei keitimas. Konferencija taip pat vertina Studentų sąjungos veiklą, dvejų metų kadencijai renka prezidentą bei Kontrolės komiteto narius.

Antras pagrindinis organizacijos valdymo organas – Taryba. Ji vykdo visas valdymo funkcijas tarp Konferencijų ir formuoja Lietuvos studentų sąjungos veiklos kryptis. Tarybą sudaro Prezidentas ir po vieną atstovą iš kiekvienos organizacijos narės.

Studentų sąjungos Valdyba organizacijai vadovauja tarp Tarybos posėdžių. Ją sudaro septyni asmenys: Prezidentas ir šeši iš Vilniaus, Kauno bei Klaipėdos regionų išrinkti ir Tarybos patvirtinti nariai.

Valdybos narius renka tikrieji nariai. Tikrasis narys priskiriamas konkrečiam regiono susirinkimui pagal Studentų atstovybės aukštosios mokyklos pagrindinės buveinės vietą atitinkamoje apskrityje. Vilniaus ir Kauno regionai renka po du asmenis, Klaipėdos regionas renka vieną asmenį. Vilniaus regioną sudaro Utenos ir Vilniaus apskritys, Kauno – Panevėžio, Kauno, Marijampolės ir Alytaus apskritys. Klaipėdos regioną sudaro Šiaulių, Telšių, Klaipėdos ir Tauragės apskritys.

Prezidiumas – vykdomoji struktūra, kuri įgyvendina Konferencijos ir Tarybos nustatytas veiklos kryptis, tikslus. Prezidiumą sudaro prezidentas, viceprezidentai ir kiti Lietuvos studentų sąjungos biuro nariai, atsakingi už atskiras darbo sritis.

Svarbiausia Prezidento funkcija yra atstovauti organizaciją. Jis taip pat tiesiogiai koordinuoja Prezidiumo darbą ir Studentų sąjungos finansinę bei ekonominę veiklą, atsako už Sąjungos veiklos programos kūrimą ir įgyvendinimą. Pagal organizacijos įstatus Prezidentas renkamas dvejiems metams, kadencija pratęsiama tik kartą.

Kontrolės komitetas tikrina Studentų sąjungos veiklos teisėtumą ir materialinių išteklių panaudojimo tikslingumą. Komitetas Konferencijai teikia organizacijos finansinės veiklos patikrinimo ataskaitą.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *