Preloader

LSS Konferencijoje bus renkamas naujas Priežiūros komiteto narys

Rugpjūčio 27 d. Lietuvos studentų sąjungos (LSS) Konferencijos metu bus renkamas naujas Priežiūros komiteto narys. Priežiūros komitetas – LSS veiklos ir procedūrų teisėtumo bei efektyvumo priežiūros organas.

Priežiūros komiteto nariais gali būti renkami tik esami ar buvę tikrųjų narių ar narių stebėtojų nariai. Kandidatas į Priežiūros komitetą turi pateikti tikrojo nario arba nario stebėtojo vadovo raštišką patvirtinimą (pateikti iki rugpjūčio 13 d. el. paštu info@lss.lt) arba patvirtinimą, išsakytą žodžiu Konferencijos metu, kad Kandidatas yra arba buvo tikrojo nario arba nario stebėtojo narys. Priežiūros komiteto nariai negali būti kitų LSS organų nariais, išskyrus delegatais Konferencijoje.

Priežiūros komitetą sudaro jo pirmininkas ir kiti 4 nariai. Priežiūros komiteto nariai renkami Konferencijoje dviejų metų kadencijai. 

Priežiūros komitetas tikrina LSS veiklos teisėtumą bei materialinių išteklių naudojimo tikslingumą, prižiūri Konferencijos delegatų rinkimus / tvirtinimus tikrųjų narių kolegialiuose organuose, Reglamento nustatyta tvarka vertina LSS veiklos rezultatyvumą (efektyvumą), svarsto skundus dėl LSS organų veiklos ir procedūrų, teikia išvadas bei pasiūlymus Prezidentui, Tarybai, Valdybai ir Konferencijai ir atlieka kitas LSS Įstatuose numatytas funkcijas.