Preloader

Patvirtinti aukštojo mokslo socialinės dimensijos plėtros prioritetai

Birželio 5 dieną Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) patvirtino socialinės dimensijos plėtros dokumentą, kuriuo siekiama jautrioms socialinėms grupėms užtikrinti kokybiškas sąlygas studijuoti. Planas apima visuomenės grupes, kurios yra iš jautrios socialinės-ekonominės aplinkos, turinčios individualių poreikių, kylančių dėl negalios, bei vyresnio amžiaus stojantieji į aukštąsias mokyklas. Šios grupės susiduria su socialiniais, geografiniais, finansiniais, akademiniais, informacijos prieinamumo ir su visuomenės požiūriu susijusiais iššūkiais.

Įvardintos visuomenės grupės, patenkančios į socialinės dimensijos planą

Lietuvos studentų sąjungos (LSS) viceprezidentė Ieva Vengrovskaja džiaugiasi, kad patvirtintame dokumente nurodyta, kokie svarbiausi prioritetai yra iškeliami, norint įgyvendinti socialinę dimensiją aukštajame moksle ir, kokios studentų grupės patenka socialinės dimensijos apibrėžimą.

„Pagaliau turime dokumentą, kuris apibrėžia socialinę dimensiją aukštajame moksle. Labai svarbu, kad dokumente įvardijamos aiškios visuomenės grupės, kurios patenka į socialinės dimensijos sąvoką, ir prioritetai, kurie padės įgyvendinti socialinę dimensiją aukštajame moksle“, – teigia I. Vengrovskaja.

Pagrindinės grupės išskiriamos socialinės dimensijos plėtros prioritetuose: 

  1. asmenys, turintys specialiųjų poreikių, kylančių dėl negalios;
  2. žemo socialinio-ekonominio statuso asmenys;
  3. 30 metų ir vyresnio amžiaus stojantieji;

Iškelti prioritetai socialinei dimensijai įgyvendinti

Socialinės dimensijos plėtros planas susideda iš 3 prioritetų: 

  1. Siekiama integruoti socialinę dimensiją į struktūrinius aukštojo mokslo procesus;
  2. Suteikti pagalbą aukštosioms mokykloms, kurios įgyvendina institucinę aukštojo mokslo prieinamumo politiką;
  3. Paramos modelio studentams atnaujinimas;

ŠMSM pranešime teigiama: „Remiantis socialinės dimensijos planu, aukštojo mokslo prieinamumą siekiančioms užtikrinti aukštosioms mokykloms numatoma teikti metodinę pagalbą, atnaujinti finansinės paramos studentams modelį, kuris apima stipendijas ir paskolas. Socialinė dimensija bus integruojama į struktūrinius aukštojo mokslo procesus – studijų lankstumo galimybes, aukštųjų mokyklų finansavimo bei valstybės finansuojamų vietų skirstymo mechanizmus.“

Reikalingas palaikymas ir finansavimas

Socialinės dimensijos prioritetų įgyvendinimas negali būti tik aukštųjų mokyklų atsakomybė. Privalo būti nuoseklus įsipareigojimas iš valstybės, skiriant finansavimą plano įveiklinimui ir tęstiniam įgyvendinimui. Norisi tikėti, kad dokumentas pranoks politines būsimų ministerijų ambicijas ir taps konstanta, kuriant Lietuvos aukštojo mokslo politiką.

Pasak I. Vengrovskajos, šis dokumentas yra reikšmingas, tačiau nurodytos veiklos gairės yra labai abstrakčios. Todėl labai svarbu numatyti konkrečius rodiklius, pagal kuriuos būtų galima įvertinti rezultatus ir veiklos efektyvumą: „Tai prioritetai, kurie reikalauja ne vienerių metų nuoseklaus darbo, todėl manome, kad įvardinus aiškias veiklos gaires, galėsime įgyvendinti socialinę dimensiją aukštajame moksle“, – teigia I. Vengrovskaja.

Sąjungos siūlymai į prioritetus neįtraukti

LSS siekė į prioritetų dokumentą įtraukti studentų nubyrėjimo prevencijos ir stebėsenos įrankio įdiegimą aukštosiose mokyklose, tačiau šis punktas nebuvo įtrauktas. „Mūsų nuomone, svarbu, kad kiekviena aukštoji mokykla turėtų nuoseklią sistemą, kurios dėka būtų stebimas visas studentų studijų procesas: nuo studento įstojimo, studijavimo, iki studijų baigimo. Tai padėtų studentui suteikti savalaikę, efektyvią pagalbą“, – pastebi viceprezidentė.

LSS prezidentas Paulius Vaitiekus ir viceprezidentė Ieva birželio viduryje susitiko su laikinai pareigas einančia ŠMSM ministre Ewelina Dobrowolska. Susitikimo metu buvo paminėta, jog studentų nubyrėjimo prevencijos ir stebėsenos įrankis niekur nedingo, tačiau yra paslėptas po kita plano priemone, todėl pačiame dokumente jo nėra. LSS manymu, socialinės dimensijos planas yra pakankamai abstraktus, kyla daug klausimų dėl plano tęstinumo ir įgyvendinimo, konkrečių priemonių taikymo. Baiminamasi, kad dalis priemonių, kurios buvo diskutuotos anksčiau, pasimes tarp eilučių ir liks neįgyvendintos.

„Nesinori, jog tai būtų dar vienas dokumentas skirtas stalčiams. Norisi, kad tai būtų valstybinė strategija, kurios dėka nuosekliai judėsime link prieinamo ir kokybiško aukštojo mokslo visoms grupėms. Iš Sąjungos pusės reguliariai priminsime apie šį dokumentą ŠMSM ir tikimės, jog pavyks judėti teigiama linkme“, – teigia P. Vaitiekus.

Plačiau su socialinės dimensijos dokumentu gali susipažinti čia.