Preloader

Naujasis AM finansavimo modelis

Rugsėjo 13 d. Švietimo ir mokslo ministerijoje vyko susitikimas su Lietuvos studentų sąjungos (LSS) ir Vilniaus universiteto Studentų atstovybės (VU SA) atstovais, kuriame buvo pristatytas ministrės Jurgitos Petrauskienės sukurtos darbo grupės parengtas naujasis aukštųjų mokyklų (AM) finansavimo modelis ir išklausytos studentams atstovaujančių organizacijų reakcijos į siūlomus pokyčius.

Naujasis finansavimo modelis orientuotas į aukštojo mokslo rezultatus. Naujuoju finansavimo modeliu siekiama skatinti AM veiklos pažangą ir studijų kokybės gerinimą, o ne siekį išlaikyti kiekvieną studentą dėl jo atsinešamo studijų krepšelio.

Aukštosioms mokykloms numatytas bazinis finansavimas, padengiantis būtinąsias studijų išlaidas, bus apskaičiuojamas pagal valstybės finansuojamų studentų skaičių ir studijų kainas.

Aukštoji mokykla gaus finansavimą visam studijų ciklui (tai reiškia, kad studentui iškritus ar jį pašalinus dėl nepažangumo, AM liks jo krepšelis likusiai ciklo daliai), kasmet peržiūrint jos studentų nubyrėjimą nuo priėmimo metais su AM pasirašiusių studentų skaičiaus. Siūloma, kad minėtas procentas būtų taikomas atsižvelgiant į studijų sritis, nes matomos labai skirtingos tendencijos, todėl vienodo proc. taikymas visoms AM nebūtų teisingas.

Taip pat ŠMM ketina sudaryti sutartis su AM, kurių paskirtis įgyvendinti numatytą  papildomą finansavimą pagal veiklos rezultatus. Sutartyse nustatyti kriterijai bus orientuoti į  nacionalinius kokybės rodiklius, kurie skatins sveiką konkurenciją ir ragins AM identifikuoti savo stipriąsias sritis bei toliau vystyti potencialą jose.

Susitikimo metu LSS iškėlė opų klausimą – paramą studentams – jų skatinimui tenkančią norminės studijų kainos dalį, aukštųjų mokyklų stipendijų fondų sudarymo metodiką, socialinę paramą bei  valstybės investicijas į studentų gerbūvį. Būtina, kad socialinės ir skatinamosios stipendijos atlieptų savo paskirtį ir tenkintų studentų poreikius.

LSS atliktas tyrimas rodo, kad beveik pusė apklaustųjų studentų teigia, jog pagrindinė darbo studijų metu priežastis yra siekis išgyventi, o darbas labai kenkia jų studijų rezultatams. Tai reiškia, kad norminėje studijų kainoje numatyta dalis studentų skatinimui yra arba ne racionaliai paskirstoma AM, arba per maža, kad stipendijų gavėjų ratui būtų patenkinti būtini išgyvenimui poreikiai.

Didžiausia problema ta, kad norint padidinti studentų skatinimui tenkančią BSI (bazinė socialinė išmoka) dalį,  reikia keisti LR Vyriausybės nutarimą, o siekiant didinti minėtą dalį, galimai kiltų ir studijų kaina.

Alternatyvi galimybė gauti valstybės paramą – valstybės remiamos paskolos, tačiau paskolos teikimo sistema nėra patraukli studentams. Būtina analizė, kiek studentų gauna paskolas, kiek jas nutraukia ar pasinaudoja atidėjimo galimybe, kiek susiduria su paskolos grąžinimo sunkumais. Analize būtų remiamasi siekiant identifikuoti pokyčius, kurių reikia valstybės remiamų paskolų sistemai.

AM finansavimo modelis bus pristatytas artimiausiuose Lietuvos universitetų rektorių konferencijos ir Lietuvos kolegijų direktorių konferencijos posėdžiuose.