Preloader

LSS Biuras pristatė pusmečio veiklos ataskaitą

Kovo 19 dieną Lietuvos studentų sąjungos (LSS) konferencijos metu bus tvirtinama Sąjungos Biuro komandos veiklos ataskaita. Laikotarpiu nuo rugpjūčio 27 d. iki kovo 19 d. darbai buvo orientuoti tiek į pokyčių įgyvendinimą aukštajame moksle, tiek procesų tobulinimą organizacijos viduje.

LSS Biuro veiklos ataskaita teikiama pagal 2021–2023 m. LSS veiklos plane numatytas strategines kryptis, nurodant papildomai nuveiktus darbus, kurie nėra įtraukti į veiklos planą.

Aukštojo mokslo proveržis

Siekiant diskriminacinių nuostatų aukštojo mokslo sistemoje panaikinimo, LSS teikė savo siūlymus ir palaikė stojimo reikalavimų suvienodinimo idėją. Įstatymo projektas, kuriame numatomas stojimo reikalavimų į valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas studijų vietas suvienodinimas priimtas LR Seime. Nauja tvarka įsigalios stojantiems nuo 2024 m.

Pradėti procesai dėl alternatyvaus kelio stojant į aukštąją mokyklą ir socialinių garantijų teikimo studentams, nepriklausomai nuo jų studijų formos: vyko susitikimai su atsakingų institucijų atstovais, kuriuose LSS pristatė savo idėjas bei siūlymus.

Ataskaitiniu laikotarpiu sukurtas studentų nubyrėjimo valdymo įrankio modelis. Suburtoje darbo grupėje įrankis yra tobulinamas: sukurtas klausimynas, skirtas išanalizuoti aukštųjų mokyklų jau turimus studentų nubyrėjimo valdymo įrankius. Taip pat, pradėtas bendradarbiavimas su VŠĮ Investuok Lietuvoje ir Nacionaline švietimo agentūra. 

Siekiant pagalbos studentams integravimo į studijų proceso stebėsenos sistemą, atlikta studentų savivaldų apklausa ir analizė dėl „Psichikos sveikatos stiprinimo Lietuvos aukštosiose mokyklose susitarimo“ ir „Seksualinio priekabiavimo prevencijos ir atvejų nagrinėjimo gairių“ įgyvendinimo aukštosiose mokyklose.

LR Seime priimtas Mokslo ir studijų įstatymo pakeitimas, kuriame numatytas aukštųjų mokyklų finansavimas už studijų veiklos pasiekimus: iki 20 proc. valstybės finansavimo studijoms aukštosioms mokykloms galės būti skiriama už studijų rezultatyvumą, tarptautiškumą, absolventų karjerą, paramos studijoms pritraukimą ir kitus studijų kokybės parametrus. Keičiant įstatymą atsižvelgta į pirminiame LSS siūlyme pateiktus kriterijus ir išsaugotas vienas iš didesnių praktikoje taikomų procentų, lemiančių skiriamo finansavimo dalį. Deja, studentų nuomonės kriterijus nebuvo įtrauktas, tačiau planuojama, kad šis rodiklis bus numatytas poįstatyminiuose teisės aktuose detalizuojant kriterijus.

Darbo grupė ir LSS Taryba paruošė valstybės remiamų paskolų sistemos tobulinimo siūlymus ir paskolos grąžinimo modelio keitimo konceptą. Šiuo metu vyksta susitikimai su LR Seimo nariais ir LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovais dėl valstybės remiamų paskolų studentams tvarkos tobulinimo.

Institucinę atmintį formuojančių priemonių kūrimas ir procesų organizavimas

LSS siekiama parengti nuotolinės mokymų sistemos platformos turinį. Tikslui įgyvendinti suburta kompetencijų modelio kūrimo darbo grupė. Įvyko 11 darbo grupės susitikimų, kurių metu sprendžiama, kokios kompetencijos yra aktualiausios studentų savivaldų veikloje. Pagal tai bus kuriami nuotoliniai mokymai. 

Ataskaitiniu laikotarpiu įdiegta patogi ir lengvai prieinama informacijos laikymo platforma: visa LSS Biuro institucinė atmintis sutalpinta informacijos saugyklose ir yra lengvai pasiekiama organizacijos valdymo organų nariams, sukurta pradinė LSS informacinės sistemos versija – tai vidinė organizacijos erdvė, skirta greitam organizacijos narių informavimui, bendravimui, žinių kaupimui bei dalinimuisi.

Auganti ir tobulėjanti studentų savivaldų bendruomenė

Suburta darbo grupė, kuri kuria bei tobulina studentų savivaldų analizės ir pagalbos priemonių suteikimo įrankį: joje numatytos analizės ir pagalbos sritys, kurios bus analizuojamos studentų savivaldose.

Nuo rugpjūčio mėnesio suorganizuotos 4 iniciatyvos, skirtos skatinti LSS bendruomeniškumą: Asamblėja, kalėdinis padėkos vakaras, mokymai „Startuok“ ir „Veik“.

Pagal sričių susitikimų poreikius ir aprašą įvyko 11 sričių susitikimų, kuriuose dalyvauti kviečiami visų LSS tikrųjų narių studentų savivaldų sričių koordinatoriai. Sukurtos marketingo ir laisvalaikio sričių grupės komunikacijai ir susitikimams.

Įvyko pirmasis LSS mentorystės etapas, kuriame dalyvavo 25 mentoriai ir 31 ugdytinis (2 mentorystės atvejai nutrūko anksčiau laiko). Mentorystę pabaigę ir grįžtamuoju ryšiu pasidalinę programos dalyviai įvardijo, kad mentorystė padėjo kokybiškiau vykdyti veiklą (bendras įvertinimo vidurkis 4,6 iš 5). Vasario mėnesį prasidėjo atrankos į naują mentorystės etapą.

Kryptingos veiklos vykdymui reikalingų kompetencijų ugdymas

Pradėtas kompetencijų modelio struktūros kūrimas: suburta kompetencijų modelio kūrimo darbo grupė. Įvyko 11 susitikimų, kurių metu generuojamos studentų savivaldų veiklai aktualios kompetencijos. Šiuo metu yra numatytos bendrosios ir vadovavimui reikalingos kompetencijos, kurių aktualumą vertins studentų savivaldų nariai. Sąjungoje taip pat vykdoma „Strategijos akademija“ tai nuotoliniai mokymai įvairiomis temomis, susijusiomis su LSS veikla ir LSS Strategijos įgyvendinimu. Įvyko 2 mokymai.

Išorinio finansavimo veikla

Įsigilinta į viešųjų pirkimų procedūras, susipažinta su veikimo principais. Parengus išorinio finansavimo pritraukimo strategiją, bus pradėtas pirkimų vykdymas.

LSS Valdybai pristatytas turimos infrastruktūros panaudojimo planas, siekiant pritraukti papildomus finansus. Pirminė idėja turimo spausdintuvo pritaikymas spausdinant alternatyvias korteles (pavyzdžiui, aukštųjų mokyklų darbuotojų kortelės). Ieškoma ir platesnių galimybių.

Lietuvos studento pažymėjimo vystymas

Siekiama optimizuoti LSP administravimo sistemą: vykdomas atnaujintos LSP sistemos stebėjimas ir optimizavimo darbai, parengtos LSP administravimo sistemos gairės studentų savivaldoms, vykdyti susitikimai su savivaldų LSP administratoriais dėl LSP administravimo, kuriama LSP blankų administravimo sistema.

Taip pat, vykdoma LSP integracijos analizė aukštosiose mokyklose ir bendradarbiaujama su įvairiomis įmonėmis dėl galimybės LSP pristatyti paštomatuose.

 

LSS Biuro veiklos ataskaitoje taip pat nurodyti komunikacijos srities rezultatai, įgyvendinti tęstiniai ir einamieji projektai. Visą ataskaitą rasite čia.