Preloader

Atnaujintos studentų pasiekimų vertinimo rekomendacijos

Du metus trukęs projektas „Į studentą orientuoto mokymosi, mokymo ir pasiekimų vertinimo dermė“ oficialiai baigtas ir uždarytas. Jį vainikavo praktinis susitikimas – „Rekomendacijų taikymo praktika“.

Projekto tikslas – padėti Lietuvos aukštojo mokslo institucijoms sklandžiau pereiti prie studijų pasiekimų vertinimo pagal pasiekimų lygmenis bei vykdyti Europos aukštojo mokslo erdvės reformas. Taip pat peržiūrėti minėtų trijų aspektų dermės temą iš institucijos, dėstytojo ir studento perspektyvų bei parengti rekomendacijas, kuriomis galėtų vadovautis aukštųjų mokyklų (AM) bendruomenės, inicijuodamos pokyčius.

Pagrindiniai projekto uždaviniai:

  • Atnaujinti ir (ar) sukurti nacionalinę studijų pasiekimų vertinimų sistemą atsižvelgiant į pasiekimų lygmenis;
  • Suburti AM konsultantų tinklą nacionalinių ir tarptautinių patirčių pasidalijimui;
  • Parengti vadovą aukštosioms mokykloms, kuris padėtų įgyvendinti naują studentų pasiekimų vertinimo sistemą;
  • Skleisti informaciją bei teikti konsultacijas atitinkama tematika tikslinėms projekto grupėms.

Birželio 1 d. projekto rekomendacijos buvo pateiktos trimis lygmenimis – instituciniu, dėstytojo ir studento (daugiau skaitykite čia). Rekomendacijomis siekiama aktyvinti diskusijas tarp dalyvių ir sutelkti bendras pastangas kuriant ir įgyvendinant aukštosiose mokyklose sutartą pasiekimų vertinimo kultūrą.

Rekomendacijose pabrėžiama studento į(si)traukimo į vertinimo procesą svarba: „Aukštoji mokykla turėtų sudaryti sąlygas studentams į(si)traukti į pasiekimų vertinimo gairių kūrimą. Studentai taip pat turėtų būti atsakingi už aktyvų įsitraukimą į vertinimo procesą. Įsitraukimas gali būti realizuojamas savivaldos struktūrose, kuriose yra numatytos kvotos studentams. Įteisinant pasiekimų vertinimo konceptualias nuostatas, tvarkas, procedūras ir reikalavimus, studentų atstovai gali tiesiogiai išsakyti savo poziciją – pritarimą ar nepritarimą. Studentai turėtų aktyviai įsitraukti į kasdienes studijų aktualijas ir vertinimo procesą bendradarbiaudami, išsakydami nuomonę, teikdami pasiūlymus ir taip stimuliuodami pasiekimų vertinimo kultūros kaitą. Aukštoji mokykla turėtų būti atsakinga ir sudaryti galimybes studentams tinkamai dalyvauti vertinimo procese ir diskusijose apie mokymosi tobulinimą, nes studentai į aukštąsias mokyklas įstoja su skirtinga mokymosi patirtimi, gebėjimais ir nevienodai suprasdami aukštojo mokslo studijas.“

Praktinio susitikimo metu pritaikant ir analizuojant ekspertų  parengtas rekomendacijas darbo grupėse buvo modeliuojamos iš anksto paruoštos probleminės situacijos. Vėliau rezultatai buvo lyginami su projekto ekspertų parengtu rekomendacijų sąvadu.

Ne tik Lietuvos studentų sąjungos (LSS) biuro komandos, bet ir savivaldų nariai aktyviai įsitraukė į rekomendacijų kūrimą ir pasisakė už gerosios Vakarų Europos universitetų praktikos pritaikymą Lietuvoje, įvedant studijų proceso monitoringą.

LSS tikisi, kad sukurtos rekomendacijos taps puikia priemone, padedančia visoms aukštosioms mokykloms keisti vertinimą ir labiau orientuotis į studentą, dėl kurio ir buvo kuriamos rekomendacijos.

Šiuo metu yra ruošiama ir kita projekto paraiška, kuri yra „Į studentą orientuoto mokymosi, mokymo ir pasiekimų vertinimo dermė“  tęsinys – „Inovatyvus mokymas ir mokymasis“.

Projekto rezultatai:

Užsienio šalių vertinimo sistemų analizė

Priedai

Rekomendacijų sąvadas