Preloader

Apsauga nuo (seksualinio) priekabiavimo

Birželio 12 d. Lietuvos studentų sąjungos viceprezidentai Kasparas Nacius ir Viktorija Žilinskaitė bei aukštųjų mokyklų atstovai dalyvavo susitikime – diskusijoje su Lygių galimybių kontroliere ir tarnybos darbuotojais dėl seksualinio priekabiavimo problemos aukštosiose mokyklose.

Lygių galimybių kontrolierė Agneta Skardžiuvienė išreiškė susirūpinimą, kad aukštosiose mokyklose trūkstą patvirtintos tvarkos, kaip vykdyti įvairių priekabiavimo formų prevenciją, ką daryti, kai pažeidžiamos studento, akademinio ar administracinio personalo teisės. Ji atkreipė dėmesį ir į studentų, atvykstančius mokytis ne tik iš Europos Sąjungos, bet ir kitų valstybių, apsaugos poreikį.

Aukštųjų mokyklų atstovai nori pagerinti savo studentų ir darbuotojų apsaugą. Jie svarstė galimybę prevenciją ir išsamią skundų dėl (seksualinio) priekabiavimo bei diskriminacijos tvarką įtraukti į dabar rengiamas universitetų ir kolegijų etikos kodeksų gaires.

Diskusijos metu buvo pristatytos rekomendacijos, kurios padėtų gerinti studentų ir darbuotojų apsaugą:

Aiškūs apibrėžimai. Universitetai ir kolegijos turėtų aiškiai įsivardyti, ką laiko priekabiavimu, seksualiniu priekabiavimu ir diskriminacija.

Situacijos analizė. Aukštųjų mokyklų specialistai turėtų periodiškai vykdyti esamos padėties analizę ir pagal tai koreguoti savo vykdomą prevencijos politiką.

Skaidrus mechanizmas. Svarbu, kad mokslo ir studijų institucijose visiems būtų aišku, kaip reaguojama į priekabiavimo atvejus. Taisyklės, reglamentuojančios priekabiavimo ir diskriminacijos atvejus, turėtų būti prieinamos visiems bendruomenės nariams, jie turėtų būti supažindinami su jų nuostatomis. Toks mechanizmas turėtų būti aiškus, aprėpti procedūras ir atsakomybę.

Pasižadėjimas nediskriminuoti. Kita siūloma priemonė – pasižadėjimo nepriekabiauti ir nediskriminuoti įtraukimas į darbo arba studijų sutartis.

Atsakingas asmuo. Svarbu, kad institucijose būtų konkretūs asmenys, atsakingi už priekabiavimo prevencijos priežiūrą. Jie turėtų būti atviri ir prieinami bendruomenei.

Anonimiškumas. Būtina užtikrinti nukentėjusiųjų, apkaltintųjų ir liudijančių asmenų anonimiškumą, juos apsaugoti nuo persekiojimo ir galimos antrinės viktimizacijos.

Pasitikėjimo linija. Aukštosios mokyklos turėtų sudaryti galimybę darbuotojams ir studentams kreiptis ar konsultuotis telefonu, elektroninėmis ryšio priemonėmis.

Psichologinė pagalba. Esant galimybėms, kolegijos ir universitetai galėtų teikti profesionalią psichologinę ir emocinę pagalbą.

Lietuvos studentų sąjunga pristatė atliktą tyrimą „Psichologinė studentų būklė ir pagalba“ – pristatytos psichologinio smurto ir seksualinio priekabiavimo tendencijos aukštosiose mokyklose. Po pristatymo vykusioje diskusijoje buvo aptartos galimybės Lygių galimybių kontrolierei įsitraukti į akademinės etikos kodekso atnaujinimą, paruošiant gaires, kurios padėtų apibrėžti seksualinio priekabiavimo prevencijos ir atpažinimo galimybes.